KANCELARIA NOTARIALNA

WROCŁAW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 • BIUROWIEC TIMES •  II PIĘTRO

NOTARIUSZ ANNA POSWA

TELEFONY: SEKRETARIAT 71 785 15 51  ·  NOTARIUSZ 730 665 100  ·  EMAIL KANCELARIA@WROCLAWNOTARIUSZ.COM.PL

 

Notariusz Wrocław
Notariusz
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Kancelaria Notarialna Wrocław

KANCELARIA NOTARIALNA

WROCŁAW UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1

BIUROWIEC TIMES II PIĘTRO

NOTARIUSZ ANNA POSWA

Czynności notarialne

    

Na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności: 

•  sporządza akty notarialne (umowy sprzedaży, przedwstępne umowy, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy zniesienia współwłasności, pełnomocnictwa, testamenty, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, oświadczenia o ustanowieniu hipotek, umowy działu spadku, umowy majątkowe małżeńskie); 

•  sporządza akty poświadczenia dziedziczenia; 

•  sporządza poświadczenia; 

•  doręcza oświadczenia;

•  spisuje protokoły; 

•  sporządza protesty weksli i czeków; 

• przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

•  sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów; 

•  sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów; 

•  sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Obowiązki notariusza

   

Przy sporządzaniu czynności notarialnych dbamy o zachowanie wszystkich nałożonych  przez ustawę  na nas jako notariuszy obowiązków, dlatego w pracy zawodowej kierujemy się zasadami i przestrzegamy niżej opisanych obowiązków:

•  Akty i dokumenty powinny być sporządzone w sposób zrozumiały i przejrzysty.

•  Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

•  Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

•  Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

•  Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

•  Wypis aktu notarialnego można wydać tylko osobom, które w tym akcie brały udział osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobom wyraźnie wskazanym w akcie. 

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA POSWA (NOTARIUSZ WROCŁAW)


Kancelaria Notarialna Anna Poswa      

50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 1

Biurowiec Times • II piętro

tel. 71 785 15 51