KANCELARIA NOTARIALNA

WROCŁAW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 • BIUROWIEC TIMES •  II PIĘTRO

NOTARIUSZ ANNA POSWA

TELEFONY: SEKRETARIAT 71 785 15 51  ·  NOTARIUSZ 730 665 100  ·  EMAIL KANCELARIA@WROCLAWNOTARIUSZ.COM.PL

 

Notariusz Wrocław
Notariusz
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Kancelaria Notarialna Wrocław

KANCELARIA NOTARIALNA

WROCŁAW UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1

BIUROWIEC TIMES II PIĘTRO

NOTARIUSZ ANNA POSWA

Pełnomocnictwo

 

Pod pojęciem pełnomocnictwo określa się czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy, upoważniające osobę (lub osoby) do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Zgodnie z tym umocowaniem pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania (zastępstwa) mocodawcy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie, w stosunkach prawnych z innymi podmiotami prawa. Pełnomocnictwo upoważnia, ale nigdy nie obciąża pełnomocnika obowiązkiem reprezentowania mocodawcy. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest upoważnienie określonej osoby do dokonania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla mocodawcy czynności prawnej indywidualnie oznaczonej albo czynności określonych rodzajowo. Pełnomocnik musi mieć przymiot zdolności do czynności prawnych. Wystarczy jednak jeśli będzie to ograniczona zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo może być udzielone w dowolnej formie z zachowaniem pewnych odstępstw. Otóż, jeżeli pełnomocnictwo zawiera umocowanie do dokonania czynności prawnej, dla której pod sankcją nieważności przewidziana została forma szczególna – w takim wypadku pełnomocnictwo winno być udzielone w takiej samej formie (np. do sprzedaży nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego, zatem pełnomocnictwo do dokonania tej czynności również musi mieć tę samą formę). Ustanowienie dalszych pełnomocników (substytutów) jest dopuszczalne, ale tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści oświadczenia (brak jest generalnego domniemania kompetencji do ustalania dalszych pełnomocników) lub z ustawy. Pełnomocnictwo legitymuje pełnomocnika do dokonywania czynności prawnych w imieniu mocodawcy zatem jego zakres powinien być wyraźnie i precyzyjnie określony.

 

Jak załatwić   

Przy sporządzaniu pełnomocnictwa u notariusza należy przedstawić:

•  dowód osobisty

•  dane osoby na którą udzielane jest pełnomocnictwo (imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zameldowania, PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu)

U notariusza musi się stawić osobiście tylko osoba, która udziela pełnomocnictwa.

 

Koszty   

•  pełnomocnictwo do jednej czynności 30 zł + VAT

•  pełnomocnictwo dwóch i więcej czynności 100 zł + VAT

•  dodatkowo koszt wypisów, ich cena jest uzależniona od ilości tych wypisów i ilości stron tych dokumentów - 6 zł + VAT za stronę.

 

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA POSWA (NOTARIUSZ WROCŁAW)


Kancelaria Notarialna Anna Poswa      

50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 1

Biurowiec Times • II piętro

tel. 71 785 15 51