KANCELARIA NOTARIALNA

WROCŁAW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 • BIUROWIEC TIMES •  II PIĘTRO

NOTARIUSZ ANNA POSWA

TELEFONY: SEKRETARIAT 71 785 15 51  ·  NOTARIUSZ 730 665 100  ·  EMAIL KANCELARIA@WROCLAWNOTARIUSZ.COM.PL

 

Notariusz Wrocław
Notariusz
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Kancelaria Notarialna Wrocław

KANCELARIA NOTARIALNA

WROCŁAW UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1

BIUROWIEC TIMES II PIĘTRO

NOTARIUSZ ANNA POSWA

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Umowa spółki oraz jej zmiana wymagają formy aktu notarialnego. Akt notarialny jest niezbędny gdy pokrycie udziału w spółce ma nastąpić wkładem niepieniężnym (aportem).

Pamiętać należy, że kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5000 złotych. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. A udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

 

Jak załatwić   

Należy podać informacje dotyczące umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które powinny określać:

• firmę i siedzibę spółki,  

• przedmiot działalności spółki,  

• wysokość kapitału zakładowego,  

• czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,  

• liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,  

• czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.  

 

Koszty   

Taksę oblicza się od wartości kapitału zakładowego oraz pamiętać należy także, że notariusz pobiera PCC od wkładów do spółki w stawce 0,5% ich wartości.  

 

Inne czynności

 

Zmiana składu osobowego zarządu spółki z o.o.

dołączyć należy złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu (167ksh).

 

Jak załatwić

Aby złożyć wzór podpisów do kancelarii musi przyjść osoba, której podpis ma być poświadczony z ważnym dokumentem tożsamości

 

Koszty

20 zł +VAT (23%) to koszt poświadczenia własnoręczności podpisu jednej osoby (wzoru podpisu)

 

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Wymagana jest forma pisemna z poświadczonymi podpisami. (art. 180ksh) 

 

Koszty

jedna dziesiąta maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce, 

W przypadku gdy wspólnik, o którym mowa w art. 173 § 1, jest zarazem jedynym członkiem zarządu, przepisu § 1 nie stosuje się. Czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego (Art. 210). 

 

Zgromadzenie Wspólników  

musi być zaprotokołowane przez notariusza, gdy uchwały które mają zapaść na tym zgromadzeniu dla swej ważności wymagają zamieszczenia w protokole sporządzonym przez notariusza, dotyczy to głównie sytuacji w której wymagana jest zmiana umowy spółki (248 i 255 ksh) przy podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego. Także uchwała o likwidacji spółki powinna być zaprotokołowana przez notariusza (270ksh).

 

Jak załatwić

Należy przekazać notariuszowi informację, jaka część umowy spółki ma być zmieniania czyli podać zmiany.

 

Koszty

protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością– 750 zł Notariusz pobiera także PCC jeżeli następuje podwyższenie kapitału zakładowego w wysokości 0,5%. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego (258ksh).

 

 

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA POSWA (NOTARIUSZ WROCŁAW)


Kancelaria Notarialna Anna Poswa      

50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 1

Biurowiec Times • II piętro

tel. 71 785 15 51