Opłaty pobierane przez notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych można podzielić na trzy kategorie:

  1. PODATKI (odprowadzane na rachunki bankowe prowadzone dla odpowiednich organów podatkowych)
  2. OPŁATY SĄDOWE (odprowadzane na rachunki bankowe prowadzone dla właściwych sądów)
  3. WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA (zwane także taksą notarialną)

Notariusz w sporządzanym przez siebie dokumencie wymienia wysokość pobranych podatków i opłat sądowych, a także wysokość pobieranej taksy notarialnej, powiększanej o podatek od towarów i usług (VAT), przywołując każdorazowo podstawę prawną ich pobrania.

W Kancelarii uzyskają Państwo informację o wysokości wymienionych wyżej należności w związku z planowaną przez Państwa czynnością. Udzielanie wszelkich informacji, wyjaśnień i porad przez notariusza jest zawsze bezpłatne.

PODATKI

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, które są dokonywane w formie aktu notarialnego oraz płatnikiem podatku od spadków i darowizn od darowizny dokonywanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności bądź ugód zawieranych w tym przedmiocie.

Obowiązkiem notariusza, jako płatnika tych podatków, jest praw obliczenie podatku należnego od podatnika, pobranie tego podatku i wpłacenie go na rachunek właściwego organu podatkowego w ustawowym terminie. Notariusz ma obowiązek uzależnić sporządzenie czynności od uprzedniego wpłacenia przez stronę należnego podatku lub pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego, co oznacza w praktyce, że podatek jest wpłacany na rachunek bankowy notariusza przed dokonaniem czynności albo gotówką w kancelarii notarialnej w chwili dokonywania tej czynności.

OPŁATA SĄDOWA

Notariusz pobiera opłatę sądową od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej w przypadku, gdy w akcie notarialnym zawarty jest wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej podlegający opłacie sądowej.

Obowiązkiem notariusza jest obliczenie wysokości opłaty sądowej, pobranie jej od wnioskodawcy (to jest strony, która składa ten wniosek w akcie notarialnym) i przekazanie jej w ustawowym terminie (to jest do dnia 10. każdego miesiąca następującego po dokonaniu czynności notarialnej) na odpowiedni rachunek bankowy właściwego sądu prowadzącego daną księgę wieczystą. Podobnie jak w przypadku podatków, notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej, co oznacza w praktyce, że opłata sądowa jest wpłacana na rachunek bankowy notariusza przed dokonaniem czynności albo gotówką w kancelarii notarialnej w chwili dokonywania tej czynności.

WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA (taksa notarialna)

Notariusz z tytułu dokonywanej czynności notarialnej pobiera wynagrodzenie, którego wysokość jest ustalana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Powołane rozporządzenie określa maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną, dokonywanych w uzasadnionych przypadkach.

Zasadniczo wynagrodzenie notariusza jest uzależnione od wartości przedmiotu czynności notarialnej, jednakże w przypadku wielu czynności, wprost wymienionych w paragrafach od 8 do 16 powołanego rozporządzenia, wysokość taksy notarialnej została określona kwotowo.

Usługi notarialne są opodatkowane podatnikiem od towarów i usług (VAT) wynoszącym obecnie 23 %, w związku z czym do pobieranej taksy notarialnej doliczany jest podatek VAT.

Należy pamiętać również i o tym, że oryginał aktu notarialnego, czyli dokument podpisany przez strony i notariusza, przechowywany jest po odpowiednim zabezpieczeniu w szafie pancernej kancelarii notarialnej. Stronom wydawane są jego wypisy, czyli dokumenty będące dosłownym powtórzeniem oryginału i mające moc prawną oryginału. Sporządzenie wypisów jest odrębną czynnością notarialną, za którą również należne jest wynagrodzenie, uzależnione od ilości stron danego wypisu.