Umowa spółki

Podczas wizyty u notariusza można dokonać między innymi zawarcia umowy spółki, sporządzić protokoły zgromadzeń wspólników, protokoły z walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zmian umów spółek bądź statutu, podziału i przekształcenie spółek, podjąć uchwałę o likwidacji spółki, zbycie udziałów w spółkach.

Przy zakładaniu firmy pojawia się wątpliwość, gdy trzeba dokonać wyboru jej formy prawnej. Podstawowa przewaga spółek kapitałowych nad spółkami osobowymi jest niższe ryzyko ponoszone przez przedsiębiorcę. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (a także spółek akcyjnych) wspólnicy nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania zaciągane przez spółkę.

Działalność gospodarczą w Polsce można prowadzić jednoosobowo, ale także w formie poniższych spółek:

  • cywilnej,
  • jawnej,
  • partnerskiej,
  • komandytowej,
  • komandytowo-akcyjnej,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • akcyjnej.

Najpopularniejszym rodzajem spółki jest ta z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z o.o. może posiadać jednego lub większą liczbę wspólników. Mogą nimi być osoby fizyczne lub osoby prawne, czyli np. inne spółki. Jednakże jednoosobowa spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową sp. z o.o. Wskazane ograniczenie odnosi się wyłącznie do momentu utworzenia takiej spółki. Po jej zarejestrowaniu nie istnieją już jakiekolwiek przeszkody, żeby jej jedynym wspólnikiem nie mogła zostać inna jednoosobowa sp. z o.o., co można osiągnąć chociażby dokonując przeniesienia udziałów. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Wspólnik bądź wspólnicy  muszą wnieść wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego przed rejestracją spółki (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa jest to 5 000 PLN) – w środkach pieniężnych lub w naturze (aport). Jeżeli udział ma być obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ta także powinna zostać wniesiona. W spółce ustanowią się zarząd, który może się składać z jednej bądź większej ilości członków – osób fizycznych, które mogą zarówno być obywatelami polskimi, jak i cudzoziemcami.

Od kilku lat tzn. z początkiem 2012 r. powstał ponadto dodatkowy sposób tj. założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą Internetu. Warunkiem uznania takiej spółki przez sąd rejestrowy jest opatrzenie jej podpisem elektronicznym każdego ze wspólników powstającej sp. z o.o.